Column banner

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ณ พระตำหนักใหญ่ วังสระปทุม

 

     วันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ เป็นวันมงคลวโรกาสราชาภิเษกสมรสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ ๖๐ ปี  ความข้างต้นนี้ ผู้คนทั่วไปทราบเป็นอย่างดี หากแต่อาจจะมีเพียงบางส่วนที่ทราบว่า ย้อนไปเมื่อ ๖๐ ปีที่แล้ว พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสได้จัดขึ้น ณ พระตำหนักใหญ่ วังสระปทุม

     วังสระปทุมเป็นพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๙  ตราบจนเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
และได้เป็นที่ประทับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในเวลาต่อมา เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวังสระปทุมให้เป็นที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงระลึกถึงพระราชปรารภแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงจัดการตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นสนองพระราชดำริ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการเปิดพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ณ พระตำหนักใหญ่ วังสระปทุม ในวันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

พระตำหนักใหญ่ วังสระปทุม

     พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ได้จัดแสดงห้องต่างๆ บนพระตำหนักใหญ่ วังสระปทุม  ห้องจัดแสดงที่มีความเกี่ยวพันกับพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ได้แก่

ห้องรับแขก

     ๑. ห้องรับแขก ห้องนี้อยู่ชั้นล่างทางทิศตะวันตกของพระตำหนัก ตรงอัฒจันทร์ทางเสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระตำหนักชั้นบน  สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าโปรดให้จัดเป็นที่รับแขกหรือผู้มารอเฝ้าฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อพระราชโอรสคือ สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์  (พระอิสริยยศขณะนั้น) ทรงใช้รับแขก ในช่วงปลายพระชนม์ชีพ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ไม่ค่อยได้ทรงใช้ห้องนี้  ในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓  สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดห้องนี้เป็นที่รับรองเจ้านาย นายกรัฐมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มาในมงคลวโรกาสพระราชพิธีดังกล่าว

ห้องพิธี

     ๒. ห้องพิธี ห้องนี้อยู่ชั้นล่างส่วนกลางของพระตำหนักติดห้องรับแขก สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงใช้จัดงานพิธี เช่น การบำเพ็ญพระราชกุศล  เป็นห้องเสวยในโอกาสพระราชทานเลี้ยง  และในวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วันที่ ๑๐ กันยายนของทุกปี โรงเรียนราชินีได้จัดการแสดงของนักเรียน มีเจ้านายและข้าราชบริพารร่วมแสดงถวายทอดพระเนตรในห้องนี้ เช่น รำถวายพระพร ละครรำ ระบำในวรรณคดีไทยชุดต่างๆ 

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

     ห้องนี้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ ด้วยเป็นสถานที่จดทะเบียนราชาภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๓

เฉลียงพระตำหนักใหญ่ชั้นบน

     ๓. เฉลียงพระตำหนักใหญ่ชั้นบน ช่วงปลายพระชนม์ชีพ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โปรดที่จะประทับตรงเฉลียงชั้นบนหน้าห้องพระบรรทมซึ่งปัจจุบันจัดเป็นห้องทรงนมัสการ เมื่อทรงตื่นบรรทมแล้วจะเสด็จออกมาประทับที่เฉลียงตลอดทั้งวัน เสวยพระกระยาหาร ณ ที่นี้ด้วย

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

     บริเวณนี้ มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า คือ ทรงเป็นประธานในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

หมายเหตุ
พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป เปิดให้เข้าชมเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า ติดต่อนัดหมายและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๕๒-๑๙๖๕

 
บรรณานุกรม
มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า. พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม. (แผ่นพับ). กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), ๒๕๕๒.

มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า. สูจิบัตร เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปในการเปิดพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ณ พระตำหนักใหญ่ วังสระปทุม ๑๙๕ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), ๒๕๕๑.

วิกัลย์  พงศ์พนิตานนท์. ศรีสวรินทิรานุสรณีย์ น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), ๒๕๔๙.