พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 15:00:00

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ จำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ ณ วังสระปทุม

 
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 08:00:00

เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทอดพระเนตร พิพิธภัณฑ์กรุงเทพประกันภัย ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย เขตสาทร

 
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 13:10:00

เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน (หลังใหม่) ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 13:30:00

ทรงสักการะพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ต่อจากนั้น

เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน 1st INTERNATIONAL AGRICULTURAL FORUM 2024 “PA&CD Sustainability” (Promotion of Agricultural and Community Development Sustainability) ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 17:30:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทาน เพลิงศพ รองศาสตราจารย์ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล ม.ว.ม.,ป.ช. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร

 
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 14:00:00

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ จำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ ณ วังสระปทุม

 
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 09:00:00

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพระภิกษุ และคณะบุคคลต่างๆ จำนวน ๘ คณะ เฝ้า และเฝ้าฯ ณ วังสระปทุม

 
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 14:30:00

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพระภิกษุ และคณะบุคคลต่างๆ จำนวน ๘ คณะ เฝ้า และเฝ้าฯ ณ วังสระปทุม

 
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 09:30:00

เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปในพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

 
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 15:00:00

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ จำนวน ๑๑ คณะ เฝ้าฯ ณ วังสระปทุม