พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 2566 08:30:00

ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการทดลองทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ฟิสิกส์ ด้วยการตรวจวัดอนุภาคนิวทริโนในห้องปฏิบัติการใต้ดิน (จูโน) ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูง แห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ณ เมืองเจียงเหมิน และทรงร่วมพิธีฉลองการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ ๕๐ ณ เรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวหยูไถ กรุงปักกิ่ง ซึ่งสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น นอกจากนี้ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในนครกว่างโจว เมืองฝอซาน และกรุงปักกิ่ง

 
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 15:00:00พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำศาสตราจารย์กง ฉีหวง (Prof. Dr. Gong Qihuang) อธิการบดีมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เฝ้าฯ ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดป้ายสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายไทย และฝ่ายจีน ร่วมเฝ้าฯ ด้วย ณ วังสระปทุม
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 17:35:00 ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 15:00:00เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดศูนย์กิจกรรมวัฒนธรรมจีน สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน 
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 17:30:00

เสด็จฯ ไปในพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากรณ พระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 09:35:00

 เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๗ (The Seventh International Conference on Vetiver : ICV-7) เรื่อง หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” (Vetiver for Soil and Water Conservation : In Commemoration of King Bhumibol Adulyadej the Great) ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และทอดพระเนตร ผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 15:00:00พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการ และเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำผู้ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนขององค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น) สมาพันธรัฐสวิส สถาบันเดซี และสถาบันวิจัยไอออนหนัก จีเอสไอ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบ์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา และองค์การพลังงานฟิวชั่นนานาชาติอีเทอร์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วยนักวิจัยในโครงการความร่วมมือกับศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบ์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ด้านพัฒนากาลังคนวิจัย เฝ้าฯ รับพระราชทานพรก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ ณ วังสระปทุม 
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 09:51:00เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 10:52:00

ระหว่างวันที่ ๒๕ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา ดังนี้

เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์สาขาที่ ๓ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ - เกษตรมูโนะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรเมืองโบราณยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ต่อจากนั้น เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทอดพระเนตรเมืองโบราณยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตานี

 
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 17:05:00

เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทอดพระเนตรดวงดาว ณ อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี