พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 15:00:00

ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ อานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วังสระปทุม

 
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 09:00:00

เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงปลูกต้นไม้ ร่วมกับนิสิตและบุคลากรคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร

 
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 14:30:00

เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดงานมหกรรม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสหวิทยาการ (อว. แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

 
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 09:00:00

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้นำตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศ ระดับจังหวัด ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด ผู้นำกิจกรรม พัฒนาชุมชนดีเด่นของทุกจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๖ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ สูจิบัตรพิธีเข้าเฝ้าฯ และหนังสือการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

 
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 14:30:00

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ประธานอนุกรรมการ ส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทย นำคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทย ผู้บริหารกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้บริหารธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยเยาวชนผู้ชนะการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษาประลองเพลง ประเลงมโหรีครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๖ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดงานประกวดดนตรีไทยฯ และในโอกาสนี้ ผู้แทนผู้ชนะการประกวดฯ จำนวนรวม ๑๐ คน เฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

 
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 06:30:00

เสด็จฯ กลับจากาการเยือนราชอาณาจักรเดนมาร์ก 

 
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 08:00:00

ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรเดนมาร์ก 

 
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 08:00:00

ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรเดนมาร์ก 

 
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 08:00:00

ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรเดนมาร์ก 

 
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 01:10:00

ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรเดนมาร์ก