พระราชนิพนธ์บทความ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


บทความ รายละเอียด ภาพ
วิจารณ์คำอธิบายเรื่องนามกิตก์ในไวยากรณ์บาลีใน
 • มณีพลอยร้อยแสง รวมพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๓
 
ศาสนาเกิดขึ้นได้อย่างไรใน
 • รวมพระราชนิพนธ์บางเรื่องของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๔๑
 • จิตรลดารวมใจ พิมพ์ครั้งแรก มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๔
 • พระราชนิพนธ์บางเรื่องของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๒๕
 • เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๒๐) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๒๑
 • บทพระนิพนธ์บางเรื่องของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๒๐
 • หนังสือประจำปีโรงเรียนจิตรลดา ๒๔ มีนาคม ๒๕๑๖

 

 
เรื่องเบ็ดเตล็ดจากพระราชนิพนธ์อิเหนาบางตอนใน
 • งามพรรณบุปผาสุมามาลย์ ในพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 
วรรณกรรมฝรั่งเศสในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการใน
 • เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๒๐) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๒๑
 • บทพระนิพนธ์บางเรื่องของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
  เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
  พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๒๐

 

 
พระบรมรูปรัชกาลที่ ๑ - ๔ ในปราสาทพระเทพบิดรใน
 •  มณีพลอยร้อยแสง รวมพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๓
 • หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ คุณอำไพ สาริมาน ณ เมรุวัดตรีทศเทพ วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๕

 

 
ประโยชน์ของวิชาประวัติศาสตร์ศิลปและโบราณคดีตะวันออกใน
 • ศิลปและโบราณคดีในประเทศไทย เล่ม ๒
 • ศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๓๑
 
บางเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาจากสายตาผู้มาเยือนใน
 • เสนาศึกษา ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๓๖
 
ทรัพยากรที่ดินในพื้นที่พรุและบริเวณใกล้เคียงในจังหวัดนราธิวาสใน
 • จากห้วงอวกาศสู่พื้นแผ่นดินไทย
 
ทรรศนะธรรมใน
 • วารสารสราญรมย์ ฉบับครบรอบ ๖๒ ปี ปีที่ ๖๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
 • รวมพระราชนิพนธ์บางเรื่องของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๔๑
 • พระราชนิพนธ์บางเรื่องของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๒๕
 • วารสารศุภมิตร ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๒๑
 • เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๒๐) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๒๑
 
ชมฮ่องกงคืนสู่จีนใน
 • นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ ๕, ๑๒ และ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑
 • วารสารสราญรมย์ ฉบับที่ระลึกครบรอบปีที่ ๕๕ ฉบับวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
 
จารึกปราสาทหินพนมวันใน
 • แบบศิลปในประเทศไทย คัดเลือกจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สาขาส่วนภูมิภาค
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทูลกระหม่อมน้อยของเรา จัดพิมพ์โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๒๑ และนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุน มูลนิธิสายใจไทยฯ พิมพ์ครั้งแรก เมษายน ๒๕๒๑
 • เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๒๐) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๒๑

 

 
ชมพูพานใน
 • เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๒๐) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๒๑
 • อักษรศาสตรพิจารณ์ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๑๗
 
การศึกษาความถูกต้องของแผนที่การใช้ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงซึ่งจำแนกโดยคอมพิวเตอร์บริเวณจังหวัดนราธิวาสใน
 • จุลสารดาวเทียม ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๒
 
การวางรากฐานการศึกษาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใน
 • รวมพระราชนิพนธ์บางเรื่องของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๔๑
 • เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๒๐) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๒๑
 • วิทยาสาร ฉบับวันที่ ๑ และ ๑๕ มกราคม ๒๕๒๑ และ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑
 • หนังสือมหาวิทยาลัย ๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๐
 
การโยงอำนาจเข้าสู่องค์พระมหากษัตริย์ จุดเริ่มต้นการปฏิรูปบ้านเมืองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใน
 • หนังสือมหาวิทยาลัย ๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๙ พิมพ์เผยแพร่ในพุทธศักราช ๒๕๒๙ โดยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สะพาน รวมบทความทางประวัติศาสตร์ พิมพ์เผยแพร่ในพุทธศักราช ๒๕๒๐ โดยแผนกประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : ทรงพระราชนิพนธ์ร่วมกับนางสาวศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล

 
การตั้งกรมและเจ้าฟ้าในยุคแรกใน
 • จิตรลดารวมใจ พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๔
 • เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๒๐) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๑
 • รวมบทพระนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๒๐) ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๒๐
 • หนังสือประจำปีโรงเรียนจิตรลดา ๒๔ มีนาคม ๒๕๑๖
 
คนแขนหักใน
 • มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๒๗๙ ประจำวันที่ ๑๘-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
 • ๓๐ ปี มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สารสายใจไทย ฉบับครบรอบ ๓๐ ปี มูลนิธิสายใจไทยฯ ๒ เมษายน ๒๕๔๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง คนแขนหัก โดยทรงเล่าถึงการทรงประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๗ และการทรงปฏิบัติพระราชกิจต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้ทรงวาดภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์ไว้ด้วยหลายภาพ

 
AN UNLUCKY BREAKin
 • Bangkok Post Newspaper Tuesday, April 26, 2005

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn wrote an article "AN UNLUCKY BREAK", talking about her broken arm accident which took place on Tuesday, September 21, 2004 and how she has been living with a broken arm upon the long road to recovery.

 
การควบคุมกำลังคนในระบบปาฉีหรือระบบกองธงทั้งแปดของพวกแมนจูใน
 • รวมบทความประวัติศาสตร์ ฉบับพุทธศักราช ๒๕๓๘
 • วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๓๘

 หมายเหตุ : ทรงพระราชนิพนธ์ร่วมกับนางสาวศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล

 
การใช้สรรพนามใน
 • วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับ "ภาษา : สื่อสาร  วรรณกรรม : สร้างสรรค์" ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๓๗
 • มณีพลอยร้อยแสง รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๓
 • อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางอัมพา แสนทวีสุข ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒
 • วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๒๗
 
สูตรอาหารโครงการหลวงใน
 • อร่อยกับดอยคำ จัดพิมพ์โดย มูลนิธิโครงการหลวง พิมพ์ครั้งแรก วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๕

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานสูตรอาหารพระราชทานแก่มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือ อร่อยกับดอยคำ เมนูพระราชทานดังกล่าว ได้แก่ ข้าวผักกากหมู ผัดเห็ดยถากรรม ผัดเข็มจันทรากระดูกเหล็ก และสามสหายว่ายทะเลแดง โดยทรงใช้ผลผลิตของโครงการหลวงเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร

นอกจากฉบับภาษาไทย มูลนิธิโครงการหลวงยังได้จัดทำหนังสือ อร่อยกับดอยคำ เป็นฉบับภาษาอังกฤษอีกเล่มหนึ่ง ชื่อว่า DOI KHAM และได้แปลสูตรอาหารพระราชทานเป็นภาษาอังกฤษด้วย

 
สัตว์เลี้ยงวังสระปทุมใน
 • Your Pet ฉบับที่ ๓๒ เดือนกันยายน และฉบับที่ ๓๓ เดือนตุลาคม ๒๕๔๘
 • DIARY 2006 / ๒๕๔๙ "สัตว์เลี้ยงวังสระปทุม"
 
สูตรอาหารพระราชทานใน
 • เล่มโปรด ฉบับที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๔
 
เหตุใดข้าพเจ้าจึงชอบดนตรีไทยใน
 • ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๙ วันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงเรียนนายเรือ ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ
 • ข่าวทหารอากาศ ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๓๙
 • งานแสดงดนตรีไทยมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑๘ เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ ณ โรงละครแห่งชาติ
 • หนังสือพิมพ์ มติชน รายวัน ฉบับวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๓๔
 • มณีพลอยร้อยแสง รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๓
 • วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๓๑
 • มหกรรมดนตรีไทย ครั้งที่ ๓ ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ โรงละครแห่งชาติ ๑๑ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๐
 • ฐานเศรษฐกิจ ฉบับพิเศษ ๓๐ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๓๐
 • ศักดิ์ศรีดนตรีไทย : งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๖ และงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งทึ่ ๕ ๒๙ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๒๗
 • ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๕ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๖
 • พระราชนิพนธ์บางเรื่องของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายจินดา สิงหรัตน วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๕
 • หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง ฉบับวันที่ ๒๖, ๒๗, ๒๘ เมษายน ๒๕๒๕
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทูลกระหม่อมน้อยของเรา จัดพิมพ์โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๒๑ และนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุน มูลนิธิสายใจไทยฯ พิมพ์ครั้งแรก เมษายน ๒๕๒๑
 • เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๒๐) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๒๑
 • ไหว้ครู ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๘
 
ลูกทุ่งกับเพลงไทยใน
 • กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย ภาค ๒
 • กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย…สืบสานคุณค่าวัฒนธรรมไทย
 • คอนเสิร์ตสายใจไทย ครั้งที่ ๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๓๗
 • ที่ระลึกพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๖
 • เทพรัตน์ : บทพระราชนิพนธ์บางเรื่องในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๖
 • มณีพลอยร้อยแสง รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๓
 • ศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๓๓
 • ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๑ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๒
 
เพลงตับมโหรีของเก่าใน
 • ที่ระลึกงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๗ วันที่ ๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี
 
พิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีไทยใน
 • มหกรรมดนตรีไทยนักเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
 • มหกรรมดนตรีไทยมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑๖ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓๖ พรรษา ๒๙ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ ณ โรงละครแห่งชาติ
 • มณีพลอยร้อยแสง รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๓
 • ศึกษาศาสตร์ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๓๒ 
 • ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ จัดพิมพ์โดย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาดนตรีใน
 • มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑๓๔๗ ฉบับประจำวันที่ ๙-๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙
 • ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๙
 • ศิลปศาสตรพินิจ พิมพ์เผยแพร่ในพุทธศักราช ๒๕๓๗ โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สูจิบัตรการประกวดวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงไทย จัดน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๑

 

 
เบื้องหลังการแต่งเพลงของข้าพเจ้าใน
 • ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๙ วันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงเรียนนายเรือ ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปรากา
 • งานแสดงดนตรีไทยมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ ปีรณรงค์วัฒนธรรมไทยระหว่างวันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ณ โรงละครแห่งชาติ    
 • มหกรรมดนตรีไทยนักเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑๗ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๑๐ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย     
 • งานแสดงดนตรีไทยมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑๕ ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ ณ โรงละครแห่งชาติ   
 • ที่ระลึกงานแสดงดนตรีไทยมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑๔ ๗ - ๑๐ มกราคม ๒๕๓๓ ณ โรงละครแห่งชาติ 
 • มณีพลอยร้อยแสง รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๓    
 • พระราชนิพนธ์บางเรื่องของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายจินดา สิงหรัตน วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๕ 
 • สยามรัฐ ฉบับพิเศษ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๓  
 • ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๒     
 • เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๒๐) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๒๑
 • ดนตรีไทยประถมศึกษา ครั้งที่ ๓    
 • ลูกทุ่งดีเด่นส่งเสริมวัฒนธรรมไทย    
 
เด็กและดนตรีไทยใน
 • ดนตรีไทยประถมศึกษา ครั้งที่ ๓
 • ดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ ๑๘ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๐    
 • มณีพลอยร้อยแสง รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๓  
 • มหกรรมดนตรีไทยนักเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักการศึกษา
 
นิทานเรื่องซอสามสายใน
 • ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๙ วันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงเรียนนายเรือ ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ
 • มณีพลอยร้อยแสง รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๓
 • ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๕   
 
การใช้ดนตรีไทยช่วยรักษาโรคใน
 • มณีพลอยร้อยแสง รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๓
 • คอนเสิร์ตสายใจไทย ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๓๒    
 • ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๐    
 • ถนนดนตรี ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๐    
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักการศึกษา
 
สิกขิมใน
 • วารสารนิทรรศการเอเชียใต้ ๑๘ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๘ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
Une nouvelle inscription de Prāsād Bnam Văn (Pra : sà:t Phnom Wan)ใน
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทูลกระหม่อมน้อยของเรา จัดพิมพ์โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๒๑ และนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุน มูลนิธิสายใจไทยฯ พิมพ์ครั้งแรก เมษายน ๒๕๒๑
 • แบบศิลปในประเทศไทย คัดเลือกจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สาขาส่วนภูมิภาค
 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใน

 • ๔๐ ปี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

หนังสือ ๔๐ ปี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิมพ์โดย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๙

 • ด้วยจงรักและภักดี ๕๐ ปี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

หนังสือ ด้วยจงรักและภักดี ๕๐ ปี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดพิมพ์โดย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เนื่องในโอกาส รร.ตชด. จัดตั้งครบรอบ ๕๐ ปี วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๘ พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

 
การใช้ระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่เกษตรในอำเภอพัฒนานิคมและชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (พ.ศ. ๒๕๓๒)ใน

 • จากห้วงอวกาศสู่พื้นแผ่นดินไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ THAILAND FROM SPACE 2003

บทความ "การใช้ระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่เกษตรในอำเภอพัฒนานิคมและชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (พ.ศ. ๒๕๓๒)" เป็นผลงานวิจัยโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและคณะ ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๓๒ – ๒๕๓๓ พระราชทานพระราชานุญาตให้พิมพ์เผยแพร่ในหนังสือ "จากห้วงอวกาศสู่พื้นแผ่นดินไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ THAILAND FROM SPACE 2003" จัดพิมพ์โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิมพ์ครั้งแรก เดือนกันยายน ๒๕๔๖

 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับสยามใหม่ในช่วง พ.ศ. ๒๔๓๐ – ๒๔๗๕ใน

 • เสนาศึกษา เล่ม ๕๘ ตอน ๔ (กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๓๕)
 
เล่าเรื่องประเพณีและเทศกาลของไทยใน

 • เสนาศึกษา เล่ม ๕๖ ตอน ๑ (สิงหาคม – กันยายน ๒๕๓๒)
 
ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท" เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๒๔ และได้พระราชทานพระราชานุญาตการตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือต่างๆ ได้แก่

 อักษรศาสตรนิพนธ์ ๓ : รวมบทความทางภารตวิทยา

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เริ่มจัดทำหนังสือ "อักษรศาสตรนิพนธ์" ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๕ ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี และได้จัดพิมพ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี หนังสือ "อักษรศาสตรนิพนธ์ ๓ : รวมบทความทางภารตวิทยา" นี้ เป็นผลงานวิชาการทางภารตวิทยา ซึ่งคัดเลือกมาจากวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตของสาขาบาลี-สันสกฤต ที่มีเนื้อหาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมอินเดียกับวัฒนธรรมไทยในด้านพุทธศาสนา ปรัชญาพราหมณ์ฮินดู คติการเมืองการปกครอง เทวปกรณ์ และภาษา จำนวน ๙ เรื่องจากวิทยานิพนธ์จำนวน ๖๗ เรื่องของสาขาบาลี-สันสกฤต

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้ตีพิมพ์บทความสรุปย่อวิทยานิพนธ์ (๙ หน้า)

รวมพิมพ์ครั้งแรก :  ธันวาคม ๒๕๒๖
สุภาพรรณ ณ บางช้าง บรรณาธิการ
จัดพิมพ์โดย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
ABSTRACTS

เป็นหนังสือที่รวบรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาบาลี-สันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๑๗-๒๕๒๙ จำนวน ๘๐ เรื่อง โดยจัดพิมพ์เป็น ๒ ตอน คือ บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ชมรมบาลี-สันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์ในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปพระราชทานน้ำสงกรานต์แก่คณาจารย์อาวุโส สาขาวิชาบาลี-สันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๑ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้ตีพิมพ์บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท" ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ 

พิมพ์ครั้งแรก :  เมษายน ๒๕๓๑
วิสุทธ์ บุษยกุล ประธานชมรมบาลี-สันสกฤต บรรณาธิการ
จัดพิมพ์โดย ชมรมบาลี-สันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสนากับการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน

 • เสนาศึกษา เล่ม ๕๖ ตอน ๖ (สิงหาคม ๒๕๓๓)
 • พันเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิมพ์โดย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในวโรกาสที่ทรงสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๙
 
สมเด็จแม่กับการศึกษาใน

 • เสนาศึกษา เล่ม ๕๙ ตอน ๑-๒ (สิงหาคม-พฤศจิกายน ๒๕๓๕)
 
การเสด็จเยือนอิสราเอลและอิหร่านใน

 • อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๐

บันทึกทรงเล่า ณ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๐ พระราชทานพระราชานุญาตให้พิมพ์เผยแพร่ในอนุสารอ.ส.ท.

 
๑๐ ปีในรั้วแดงกำแพงเหลืองใน

 • เสนาศึกษา เล่ม ๕๖ ตอน ๖ (สิงหาคม ๒๕๓๓)
 
สายธารแห่งอารยธรรมไทยใน

 • เสนาศึกษา เล่ม ๕๘ ตอน ๓ (ธันวาคม ๒๕๓๔ - มกราคม ๒๕๓๕)
 • วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  (มกราคม – เมษายน ๒๕๓๕)
 
เขตภูมิประเทศของที่ราบภาคกลาง ที่สูงภาคกลาง ที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน

 • คู่มือทัศนศึกษา อีสานเหนือ

หนังสือ "อีสานเหนือ" คู่มือทัศนศึกษาของกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิมพ์ในโอกาส พลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงนำคณาจารย์และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒๗ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๒ พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๒

 
วัดที่ข้าพเจ้าชอบใน

 • จิตรลดารวมใจ พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๔
 • เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๒๐) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๒๑
 • ศาสตร์และศิลปแห่งอักษร ประชุมบทความเชิงวิชาการ แขนงภาษาและวรรณกรรมไทย พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๑๖

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทความ "วัดที่ข้าพเจ้าชอบ" ขณะทรงศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

 
โรงเรียนจิตรลดาใน

 • "พระมิ่งขวัญจิตรลดา"

หนังสือเฉลิมพระเกียรติ "พระมิ่งขวัญจิตรลดา" จัดพิมพ์โดย โรงเรียนจิตรลดา เนื่องในพระบรมราชวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐ พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๑

 
ทุกข์ของชาวนาในบทกวีใน

 • ข้าว ขวัญของแผ่นดิน  จัดพิมพ์โดย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๔๗
 • วรรณสารวิจักขณ์ เล่ม ๒ หนังสือเรียนภาษาไทย ท ๔๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) จัดพิมพ์โดย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๘
 • มณีพลอยร้อยแสง พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๓

 

 

 

 
พระอาทิตย์ชิงดวง ๒ ชั้นใน

 • ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๑

บทความพระราชนิพนธ์ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้ตีพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก "ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๑" จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๑ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 

 
ในประสบการณ์ใน

 • เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๒๐) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๒๑
 • นิตยสารรายเดือน เอกลักษณ์ไทย ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๐ จัดทำโดย สำนักนายกรัฐมนตรี

 

 
ตามเสด็จเยือนลาว เปิดสะพานเชื่อมไมตรีใน

 • เสนาศึกษา เล่ม ๖๐ ตอน ๓ มินาคม - พฤษภาคม ๒๕๓๗

บทความพระราชนิพนธ์ พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๗ และตามเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๓๗ พระราชทานพระราชานุญาตให้นำมาพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเสนาศึกษา

 
เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียมใน

 • วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับ "ก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี" ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๓๗

บันทึกทรงบรรยายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๑ พระราชทานพระราชานุญาตให้นำมาพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช

 
AN IMAGINARY TRIPใน

 • จิตรลดารวมใจ

      AN IMAGINARY TRIP เป็นพระราชนิพนธ์เรียงความภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นข้อสอบวิชา COMPOSITION ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พระราชทานพระราชานุญาตให้พิมพ์เผยแพร่ในหนังสือ "จิตรลดารวมใจ"  ซึ่งจัดพิมพ์โดยโรงเรียนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ และฉลองโรงเรียนจิตรลดามีอายุครบ ๓๖ ปี

 
ประเทศทั้งหลายย่อมเจริญได้ด้วยการศึกษาใน

 • จิตรลดารวมใจ

ประเทศทั้งหลายย่อมเจริญได้ด้วยการศึกษา เป็นพระราชนิพนธ์เรียงความ สำหรับข้อสอบวิชาเรียงความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พระราชทานพระราชานุญาตให้พิมพ์เผยแพร่ในหนังสือ "จิตรลดารวมใจ"  จัดพิมพ์โดยโรงเรียนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ และฉลองโรงเรียนจิตรลดามีอายุครบ ๓๖ ปี

 
นตถิ ปญญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มีใน

 • จิตรลดารวมใจ

นตถิ ปญญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี เป็นพระราชนิพนธ์เรียงความ สำหรับข้อสอบวิชาเรียงความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พระราชทานพระราชานุญาตให้พิมพ์เผยแพร่ใน "จิตรลดารวมใจ" จัดพิมพ์โดยโรงเรียนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ และฉลองโรงเรียนจิตรลดามีอายุครบ ๓๖ ปี

 
เมืองไทยนี้ดี ในน้ำมีปลา ในนามีข้าวใน

 • จิตรลดารวมใจ

เมืองไทยนี้ดี ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เป็นพระราชนิพนธ์เรียงความ สำหรับข้อสอบวิชาเรียงความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๔ พระราชทานพระราชานุญาตให้พิมพ์เผยแพร่ใน "จิตรลดารวมใจ" ซึ่งจัดพิมพ์โดยโรงเรียนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ และฉลองโรงเรียนจิตรลดามีอายุครบ ๓๖ ปี

 
ถ้าข้าพเจ้ามีโอกาสไปศึกษาในมหาวิทยาลัยใน

 • จิตรลดารวมใจ พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๓๔

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์เรียงความ ถ้าข้าพเจ้ามีโอกาสไปศึกษาในมหาวิทยาลัย สำหรับข้อสอบวิชาเรียงความชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ต่อมา พระราชทานพระราชานุญาตให้พิมพ์เผยแพร่ในหนังสือ "จิตรลดารวมใจ" ซึ่งจัดพิมพ์โดยโรงเรียนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ และฉลองโรงเรียนจิตรลดามีอายุครบ ๓๖ ปี

 
ถ้าแม้นไม่ทำดีในแดนดิน จะถวิลถึงสวรรค์นั้นอย่าหาใน

 • จิตรลดารวมใจ พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๔

ถ้าแม้นไม่ทำดีในแดนดิน จะถวัลถึงสวรรค์นั้นอย่าหา (จากเวนิสวาณิช) เป็นพระราชนิพนธ์เรียงความ เมื่อครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ต่อมา พระราชทานพระราชานุญาตให้พิมพ์เผยแพร่ในหนังสือ "จิตรลดารวมใจ" จัดพิมพ์โดยโรงเรียนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ และฉลองโรงเรียนจิตรลดามีอายุครบ ๓๖ ปี

 
เยือนถิ่น จีนโพ้นทะเลใน

 • มติชน สุดสัปดาห์

พระราชนิพนธ์ "เยือนถิ่น จีนโพ้นทะเล"จากบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้นิตยสาร มติชน สุดสัปดาห์ อัญเชิญลงตีพิมพ์เผยแพร่เป็นตอนๆ

 • มติชน สุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที่ ๘ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๓๙๙ เป็นบันทึกการเสด็จ ฯ เยือนเกาะกู่ลั่งอวี่ และทอดพระเนตรทิวทัศน์ 'เศียรมังกร'
 • มติชน สุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที่ ๑๕ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๔๐๐ เป็นบันทึกการเสด็จ ฯ เยือนสุเหร่า และสุสานศักดิ์สิทธิ์มุสลิมในมณฑลฮกเกี้ยน 
 • มติชน สุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที่ ๒๒ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๔๐๑ เป็นบันทึกการเสด็จ ฯ ท่องแดน 'ไหหลำ'
 • มติชน สุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๔๐๒ เป็นบันทึกการเสด็จ ฯ เยี่ยมสวนหญ้าแฝก 'กวางโจว'

 

 

 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ๕๐ ปีใน

 • ด้วยจงรักและภักดี ๕๐ ปี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชนิพนธ์บทความ เรื่อง "โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ๕๐ ปี" พร้อมด้วยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จากการเสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ทุรกันดารต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้แก่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก "ด้วยจงรักและภักดี ๕๐ ปี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน"

หนังสือ ด้วยจงรักและภักดีฯ จัดพิมพ์โดย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เนื่องในโอกาส รร.ตชด. จัดตั้งครบรอบ ๕๐ ปี วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๘ พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

ปลวกใน

 • มติชน สุดสัปดาห์

พระราชนิพนธ์แปล เรื่อง "ปลวก" เป็นบทละครวิทยุ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแปลจากบทละครวิทยุภาษาเยอรมัน โดย กุนเธอร์ ไอช์ นักประพันธ์และกวีชาวเยอรมัน พระราชทานให้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน นิตยสาร มติชน สุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๔ ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑๐๗๑

 
ประเทศเบเนลักซ์ใน

 • จิตรลดารวมใจ พิมพ์ครั้งแรก ๑๐ มกราคม ๒๕๓๔
 • เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๒๐) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๒๑

พระราชนิพนธ์สารคดี เรื่อง ประเทศเบเนลักซ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแปลจากเรื่อง The Benelux Country, The Children's Picture Atlas in Colour ของ Paul Hamlyn ขณะทรงศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนจิตรลดา เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๒

 
ฉันชอบอ่านหนังสือใน

 • จิตรลดารวมใจ พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๔
 • เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๒๐) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๒๑

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์บทความ "ฉันชอบอ่านหนังสือ" ขณะทรงศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนจิตรลดา เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๒

 
เรื่องจากเมืองอิสราเอลใน

 • มณีพลอยร้อยแสง รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๓
 • หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ รายวัน ฉบับประจำวันที่ ๑๐, ๑๑ และ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๒๐

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์สารคดีทัศนศึกษา "เรื่องจากเมืองอิสราเอล" จากบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอิสราเอล ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๑ เมษายน ๒๕๒๐

 
ทัศนศึกษาการเรียนการสอนของญี่ปุ่นใน

 • มณีพลอยร้อยแสง รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๓
 • ข้างเขาดิน - เสนาศึกษา เล่ม ๕๐ ตอน ๓ ธันวาคม ๒๕๒๖-มกราคม ๒๕๒๗ และ ตอน ๔ กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๒๗

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์สารคดีทัศนศึกษา "ทัศนศึกษาการเรียนการสอนของญี่ปุ่น" จากบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๖

 
พิพิธภัณฑ์ญี่ปุ่นใน

 • ช้างเขาดิน - เสนาศึกษา เล่ม ๕๐ ตอน ๕ เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๒๗ และ ตอน ๖ มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๒๗
 • มณีพลอยร้อยแสง รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๓

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์สารคดีทัศนศึกษา "พิพิธภัณฑ์ญี่ปุ่น" จากบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๖

 
วัดญี่ปุ่นใน

 • ข้างเขาดิน - เสนาศึกษา เล่ม ๕๑ ตอน ๑ สิงหาคม - กันยายน ๒๕๒๗
 • มณีพลอยร้อยแสง รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๓

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์สารคดีทัศนศึกษา "พิพิธภัณฑ์ญี่ปุ่น" จากบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๖

 
การพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน

 • พันเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิมพ์โดย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในวโรกาสที่ทรงสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๙