พระราชนิพนธ์คำนำ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


คำนำ รายละเอียด ภาพ
คำนำใน เปลวไฟเลื่อมลายนาค

หนังสือ "เปลวไฟเลื่อมลายนาค -  รวมบทอ่านคัดสรรประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้"  เป็นหนังสือที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางเรื่อง ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษกร กาญจนจารี เพื่อจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและพระราชทานเป็นของขวัญวันเกิดในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษกร กาญจนจารี อายุ ๖๐ ปี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์คำนำสำหรับหนังสือเล่มนี้

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔
ISBN : 974-272-420-2  

คำนำใน แก้วจอมแก่น ฉบับแปลภาษาจีนคำนำ

ใน

 • แก้วจอมแก่น ฉบับแปลภาษาจีน
 • แก้วจอมแก่น ฉบับแปลภาษาจีน
 • ใน มณีพลอยร้อยแสง รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี*
*ต้นฉบับพระราชนิพนธ์คำนำนี้เป็นภาษาจีน ที่พิมพ์เผยแพร่ใน มณีพลอยร้อยแสง เป็นฉบับแปลภาษาไทย
 
คำนำ ใน ตราแผ่นดิน ตราราชสกุล และสกุล อักษรพระนาม และนามย่อ

หนังสือ "ตราแผ่นดิน ตราราชสกุล และสกุล อักษรพระนาม และนามย่อ" มีที่มาจากต้นฉบับที่เป็นอัลบั้มรวมภาพตราแผ่นดิน ตราราชการ และตราส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ จัดทำโดยเจ้าจอมเลียมในรัชกาลที่ ๕ และได้ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระศรีสวรินทรา พระบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ต่อมา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงค้นพบในตู้หนังสือส่วนพระองค์ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และทรงจัดการให้พิมพ์หนังสือนี้ขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕

ในพุทธศักราช ๒๕๕๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจัดพิมพ์ขึ้นอีกครั้ง ในโอกาสพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์คำนำสำหรับหนังสือเล่มนี้

พิมพ์ครั้งที่ ๑ เนื่องในโอกาส สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕ 
พิมพ์ครั้งที่ ๒ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑    
จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา    
ISBN : 974-8359-60-3

คำนำใน คาถาป้าหง่าคำนำ

ใน

 • คาถาป้าหง่า พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๐
 
คำนำใน คู่มือทัศนศึกษา ล้านนา

หนังสือ "ล้านนา" คู่มือทัศนศึกษาของกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิมพ์ในโอกาส พลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงนำคณาจารย์และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๒

พลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์คำนำสำหรับหนังสือเล่มนี้

พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๒
ISBN  974-417-009-3

คำนำใน ความเครียด อาการปวดกล้ามเนื้อ และวิธีออกกำลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคำนำ ใน
 • ความเครียด อาการปวดกล้ามเนื้อ และวิธีออกกำลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

หนังสือ "ความเครียด อาการปวดกล้ามเนื้อ และวิธีออกกำลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" โดย พ.อ. พ.ญ. วิไล ชินสกุล เอกสารวิจัยส่วนบุคคล นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗

 
คำนำใน งามพรรณบุปผาสุมามาลย์

หนังสือ "งามพรรณบุปผาสุมามาลย์" รวมเรื่องดอกไม้ที่มีในบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ได้รวบรวมบทกลอนที่บรรยายถึงดอกไม้มารวมไว้  และค้นคว้าเรื่องประกอบ พร้อมให้ช่างเขียนรูปดอกไม้ประกอบ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์คำนำหนังสือเล่มนี้ และพระราชทานบทความ "เรื่องเบ็ดเตล็ดจากบทพระราชนิพนธ์อิเหนาบางตอน"   ให้นำมาตีพิมพ์ในเล่มด้วย

พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๘
พิมพ์ครั้งที่ ๒ เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพเรืออากาศเอกพจน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐

 
คำนำใน จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่า ๒ - ๕ มีนาคม ๒๕๐๓คำนำ ใน
 • จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่า
  ๒ - ๕ มีนาคม ๒๕๐๓
   

หนังสือ "จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่า ๒ - ๕ มีนาคม ๒๕๐๓" จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๙

 
คำนำใน ดรรชนีค้นคำในกฎหมายตราสามดวงคำนำ ใน
 • ดรรชนีค้นคำในกฎหมายตราสามดวง
 • ดรรชนีค้นคำในกฎหมายตราสามดวง ใน มณีพลอยร้อยแสง รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 
คำนิยมใน ดุจนาวากลางมหาสมุทร

หนังสือ "ดุจนาวากลางมหาสมุทร" โดย คุณหญิงจำนงศรี รัตนิน (หาญเจนลักษณ์) เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประวัติตระกูล "หวั่งหลี" ซึ่งเป็นตระกูลชาวจีนอพยพที่สำคัญตระกูลหนึ่งในสังคมไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์คำนิยม สำหรับหนังสือ "ดุจนาวากลางมหาสมุทร" ฉบับปรับปรุงแก้ไข ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑

พิมพ์ครั้งแรก เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสุวิทย์ หวั่งหลี พุทธศักราช ๒๕๓๘
พิมพ์เป็นตอนๆ ในนิตยสาร "สยามอารยะ" ของสยามสมาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙
พิมพ์เป็นหนังสือปกอ่อน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑
ISBN : 974-472-231-2

คำนำใน ตำนานไปรษณีย์ไทยคำนำ ใน
 • ตำนานไปรษณีย์ไทย
 • ตำนานไปรษณีย์ไทย ใน มณีพลอยร้อยแสง : รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 
คำนำใน คู่มือทัศนศึกษา ทักษิณฝั่งทะเลตะวันออก

หนังสือ "ทักษิณฝั่งทะเลตะวันออก" คู่มือทัศนศึกษาของกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิมพ์ในโอกาส พลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงนำคณาจารย์และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔

พลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์คำนำในหนังสือเล่มนี้

พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๔

คำนิยมใน สะพานคำนิยม

ใน

 • สะพาน

หนังสือ "สะพาน รวมบทความทางประวัติศาสตร์ เล่ม ๒" จัดทำโดย แผนกวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๒๑   

 
คำนิยมใน สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทยคำนิยม

ใน

 • สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคประวัติและบทร้องเพลงเถา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

หนังสือ "สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคประวัติและบทร้องเพลงเถา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน" จัดพิมพ์โดย ราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๖

 
คำนำใน ธรณีสัณฐานประเทศไทยจากห้วงอวกาศคำนำ

ใน

 • ธรณีสัณฐานประเทศไทยจากห้วงอวกาศ Landforms of Thailand From Space

หนังสือ "ธรณีสัณฐานประเทศไทยจากห้วงอวกาศ Landforms of Thailand From Space" จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘ 

 
คำนำใน ภูมิลักษณ์ประเทศไทย Illustrated Landforms of Thailandคำนำ

ใน

 • ภูมิลักษณ์ประเทศไทย Illustrated Landforms of Thailand

หนังสือ "ภูมิลักษณ์ประเทศไทย Illustrated Landforms of Thailand" จัดทำโดย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๔

 
คำนำใน วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๔๗๗

หนังสือ "วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๔๗๗" โดย สุรพล วิรุฬห์รักษ์ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (เป็นงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์คำนำเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือในโครงการเงินทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๔๓
ISBN : 974-333-609-5

คำนำใน การแต่งกายสตรีกับหัตถกรรมทอผ้าในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์

หนังสือ "การแต่งกายสตรีกับหัตถกรรมทอผ้าในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์" โดย ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา จัดพิมพ์โดย กองทุนบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เป็นงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์คำนำเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือในโครงการเงินทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๔๒
ISBN : 974-331-129-7

คำนำใน การเสด็จพระราชดำเนินเยือนนิวซีแลนด์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๘-๒๖ สิงหาคม ๒๕๐๕

หนังสือ "Royal Visit to New Zealand of Their Majesties The King and Queen of Thailand 18-26 August 1962 การเสด็จพระราชดำเนินเยือนนิวซีแลนด์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๘-๒๖ สิงหาคม ๒๕๐๕" รวบรวมและเรียบเรียงโดย นรชิต– นฤมล สิงหเสนี ในโอกาสที่ไทยและนิวซีแลนด์ฉลองครบรอบ ๕๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี ๒๕๔๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์คำนำสำหรับหนังสือเล่มนี้

พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

คำนำใน คู่มือทัศนศึกษา อีสานเหนือ

หนังสือ "อีสานเหนือ" คู่มือทัศนศึกษาของกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิมพ์ในโอกาส พลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงนำคณาจารย์และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ ๒๗- ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๒

พลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์คำนำสำหรับหนังสือเล่มนี้

พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๒

 

คำนำใน คู่มือทัศนศึกษา สามนคร

หนังสือ "สามนคร น่าน แพร่ อุตรดิตถ์" คู่มือทัศนศึกษาของกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิมพ์ในโอกาส พลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงนำคณาจารย์และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๓-๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๓

พลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์คำนำสำหรับหนังสือเล่มนี้ 

พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๓

คำนำใน คู่มือทัศนศึกษา อีสานใต้

หนังสือ "อีสานใต้" คู่มือทัศนศึกษาของกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิมพ์ในโอกาส พลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงนำคณาจารย์และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓

พลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์คำนำสำหรับหนังสือเล่มนี้

พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๓
ISBN 974-7517-32-9 

คำนำใน คู่มือทัศนศึกษา อู่อารยธรรม

หนังสือ "อู่อารยธรรม" คู่มือทัศนศึกษาของกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิมพ์ในโอกาส พลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงนำคณาจารย์และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาพื้นที่ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๔

พลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์คำนำสำหรับหนังสือเล่มนี้

พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๔

คำนำใน คู่มือทัศนศึกษา บูรพาทิตย์

หนังสือ "บูรพาทิตย์" คู่มือทัศนศึกษาของกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิมพ์ในโอกาส พลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงนำคณาจารย์และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๕

พลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์คำนำในหนังสือเล่มนี้

พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๕

คำนำใน คู่มือทัศนศึกษา ภาคกลางตอนบน

หนังสือ "ภาคกลางตอนบน" คู่มือทัศนศึกษาของกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิมพ์ในโอกาส พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงนำคณาจารย์และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาพื้นที่ภาคกลางตอนบน ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม ถึงวันที่  ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช  ๒๕๓๕

พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์คำนำสำหรับหนังสือเล่มนี้

พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๕

คำนำใน คู่มือทัศนศึกษา หัวเมืองริมฝั่งอันดามัน

หนังสือ "หัวเมืองริมฝั่งอันดามัน" คู่มือทัศนศึกษาของกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิมพ์ในโอกาส พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงนำคณาจารย์และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖

พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์คำนำสำหรับหนังสือเล่มนี้

พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๖

คำนำใน คู่มือทัศนศึกษา ประตูสู่พายัพ

หนังสือ "ประตูสู่พายัพ" คู่มือทัศนศึกษาของกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิมพ์ในโอกาส พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงนำคณาจารย์และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๗

พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์คำนำในหนังสือเล่มนี้   

พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๗

คำนำใน กำเนิดและพัฒนาการของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคำนำ

ใน

 • กำเนิดและพัฒนาการของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

หนังสือ "กำเนิดและพัฒนาการของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ" จัดพิมพ์โดย สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๒

 
คำนำใน รื่นรมย์ชมรัตนโกสินทร์

หนังสือ "รื่นรมย์ชมรัตนโกสินทร์   THE IMMORTAL CITY" รวมบทประพันธ์ร้อยกรองของท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ที่ได้ประพันธ์คำกลอนบรรยายความเป็นมาในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์และบรรยายความงามของทิวทัศน์ริมแม่น้ำลำคลองในกรุงเทพฯ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ   สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์คำนำสำหรับหนังสือเล่มนี้

พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๗
ISBN : 974-8235-20-3

คำนำใน อักษรศาสตรวิตรรก ๓ มกราคม ๒๕๒๓คำนำ

ใน

 • อักษรศาสตรวิตรรก ๓ มกราคม ๒๕๒๓

หนังสือ "อักษรศาสตรวิตรรก ๓ มกราคม ๒๕๒๓" จัดพิมพ์โดย สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒

 
คำนำใน ๑๐๐ ปีความสัมพันธ์สยาม - รัสเซียคำนำ

ใน

 • ๑๐๐ ปี ความสัมพันธ์สยาม - รัสเซีย : คำแปลเอกสารประวัติศาสตร์

หนังสือ "๑๐๐ ปี ความสัมพันธ์สยาม - รัสเซีย : คำแปลเอกสารประวัติศาสตร์" จัดทำโดย ภาควิชาภาษารัสเซีย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๔๐

 
คำนำ ใน ศรีสวรินทิรานุสรณีย์ น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระพัน-วัสสาอัยยิกาเจ้า

     หนังสือ "ศรีสวรินทิรานุสรณีย์ น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า" จัดพิมพ์ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี นับแต่สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าเสด็จสู่สวรรคาลัย วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ มูลนิธิฯ ได้จัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และจัดพิมพ์หนังสือ ศรีสวรินทิรานุสรณีย์ น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในฐานะที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์คำนำ

     พิมพ์ครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๙, พิมพ์ครั้งที่ ๒-๖ กันยายน ๒๕๔๙, พิมพ์ครั้งที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙, พิมพ์ครั้งที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพ นางสุมาลี อมาตยกุล ต.ช., ต.ม.
     จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า กรุงเทพมหานคร
      ISBN 974-94727-9-9 

 

คำนำ ใน "๓๐ ปี มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"คำนำ

ใน

 • ๓๐ ปี มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารสายใจไทย ฉบับครบรอบ ๓๐ ปี มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒ เมษายน ๒๕๔๘

 
คำนำ ใน ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - HIS MAJESTY'S PHOTOGRAPHIC PORTFOLIO

     หนังสือ "ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - HIS MAJESTY'S PHOTOGRAPHIC PORTFOLIO" รวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในลักษณะต่างๆ จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์คำนำ ๒ ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

     พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒
     จัดพิมพ์โดย บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด กรุงเทพมหานคร
     ISBN 974-8357-69-4 

คำนำ ใน ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พัฒนาประเทศ - HIS MAJESTY THE KING'S PHOTOGRAPHS IN THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

     หนังสือ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พัฒนาประเทศ - HIS MAJESTY THE KING'S PHOTOGRAPHS IN THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY จัดพิมพ์ขึ้นโดยอัญเชิญภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานมาจัดแสดงในนิทรรศการ "ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พัฒนาประเทศ - HIS MAJESTY THE KING'S PHOTOGRAPHS IN THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY" จัดแสดงระหว่างวันที่ ๗ ถึง ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ณ ศูนย์การค้าเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดงาน ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๕

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์คำนำ ๒ ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

     พิมพ์ครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๕
     จัดพิมพ์โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมสร้างสรรค์ไทย กรุงเทพมหานคร
    

คำนำ ใน แสงคือสี สีคือแสง

     หนังสือ "แสงคือสี สีคือแสง ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๕๐" อัญเชิญภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดแสดงในนิทรรศการ "แสงคือสี สีคือแสง" ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึง ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน มาตีพิมพ์เป็นแคตาล้อก ทั้งหมดเป็นภาพที่ทรงถ่ายไว้ในการเสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๒๔ ถึง ๒๕๕๐

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์คำนำพระราชทาน ๓ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ

     พิมพ์ครั้งที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๐
     จัดพิมพ์โดย บริษัท ไซเบอร์พรินท์ จำกัด
     ISBN 978-974-7628-61-6

คำนำ ใน Two Journeys, One Destination - ร้อยภาพ คล้องใจ ไทย-จีน

     หนังสือ Two Journeys, One Destination - ร้อยภาพ คล้องใจ ไทย-จีน รวบรวมภาพถ่ายเกี่ยวกับประเทศจีน เป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และรวมภาพถ่ายเกี่ยวกับประเทศไทย ของนางสาวริต้า เจ้า ที่ได้จัดแสดงในนิทรรศการ Two Journeys, One Destination - ร้อยภาพ คล้องใจ ไทย-จีน ระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ ที่พิพิธภัณฑ์กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน นำมาตีพิมพ์เป็นแคตาล้อก โอกาสนี้ ได้ทรงพระราชนิพนธ์คำนำพระราชทาน ๓ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ

     พิมพ์ครั้งที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๐

คำนำ ใน คู่มือทัศนศึกษาจังหวัดน่าน

หนังสือ "คู่มือทัศนศึกษาจังหวัดน่าน" คู่มือทัศนศึกษาของกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิมพ์ในโอกาส พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงนำคณาจารย์และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๘

พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์คำนำสำหรับหนังสือเล่มนี้

พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๘