พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 01 มกราคม 2562 13:30:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมข้าราชการทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี