พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 02 มกราคม 2562 14:45:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ 02 มกราคม 2562 09:00:00

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย จำนวน ๕,๗๕๖ คน ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม