พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย มีพระราชกิจดังนี้

 
- เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ อกท. ครั้งที่ ๔๐ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

- เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารศูนย์เทคโนโลยีอาหารปลอดภัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา อำเภอเมืองพะเยา
เสด็จฯ ไปทรงเปิดอ่างเก็บน้ำโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- เสด็จฯ ไปทรงเบิกเนตรพระพุทธมหาจักรพรรดิธรรมราชา ณ ดอยเจดีย์ ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

- เสด็จออก ณ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ