พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีพระราชกิจดังนี้

 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา อำเภอเชียงของ 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง ตชด.อนุสรณ์ ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น