พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีพระราชกิจดังนี้

 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่เข้าร่วมโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน ณ บ้านเล่าวางใหม่ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง  
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมฐานปฏิบัติการบ้านแม่หม้อ ตำบลเทอดไทย 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนห้วยไร่สามัคคี อำเภอแม่ฟ้าหลวง
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์จัดการขยะและบำบัดน้ำเสีย โครงการพัฒนาดอยตุง พื้นที่ทรงงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ