พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนม มีพระราชกิจดังนี้

 
- เสด็จฯ ไปทรงเปิด "ห้องสมุดพร้อมปัญญา" เรือนจำกลางนครพนม อำเภอเมืองนครพนม  
- เสด็จฯ ไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองนครพนม 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหาดทรายเพ อำเภอท่าอุเทน