พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนม มีพระราชกิจดังนี้

 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง อำเภอเมืองบึงกาฬ
- ทรงเปิดอาคาร "วตท.๑๗ และมูลนิธิเอสซีจี" ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปากห้วงม่วง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม