พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 19:45:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย มีพระราชกิจดังนี้

 
- เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารพักคนไข้ ๑๐ ชั้น ณ โรงพยาบาลเลย อำเภอเมืองเลย 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า ตำบลปากชม อำเภอปากชม 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง