พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 08:43:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเพ็ญภูรี ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร