พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2562 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ 

 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
- เสด็จฯ ไปในการพระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ให้แก่เกษตรกรทำนาจังหวัดบุรีรัมย์ที่ประสบภัยแล้งในปีที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๒๖ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" บ้านกระเบื้อง ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์