พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 14:32:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายถังน้ำ และทูลเกล้าฯ ถวายเงิน สำหรับใช้ในการสร้างฐานคอนกรีตสำหรับตั้งถังน้ำ เพื่อสนับสนุนโครงการ "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติ"

นายเดชา ภู่ละออ นำเกษตรกรกลุ่มพัฒนาไม้ผล ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายผลผลิตทางการเกษตร

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 08:54:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ "มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า ๖๐ ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม" เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ ๖๐ ปี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ต่อจากนั้น พระราชพระราชวโรกาสให้ นายกสภามหาวิทยาลัย เฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา