พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 14:39:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย และนางสมดี สุขะทิวง ภริยา เฝ้าฯ โอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่

 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เฝ้าฯ ในโอกาสที่เดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมฯ
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 09:04:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ และการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒