พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 17:18:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายเฉลิมชาติ พหลโยธิน ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร

 
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 09:00:00

เสด็จฯ ไปพระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาลไตเทียมแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมไตเทียม รุ่นที่ ๔๔ และรุ่นที่ ๔๕ รวม ๖๘ คน ณ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี 

ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒