พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 18:45:00

เสด็จฯ ไปในงานเลี้ยงปิดการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก