พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฏาคม 2562 17:17:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม ทรงพระสุหร่าย สุหร่ายและทรงเจิมเทียนพรรษา สำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัย และพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดในวันเข้าพรรษา 

วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฏาคม 2562 09:02:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ ๑๓ หัวข้อ "มนุษย์ในโลกดิจิทัล" และทรงเปิดห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และห้องสมุด สุข กาย ใจ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เขตตลิ่งชัน