พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 05 กรกฏาคม 2562 16:51:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิด "งานเพื่อนพึ่งภาฯ ๒๕๖๒" ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ

วันศุกร์ที่ 05 กรกฏาคม 2562 08:55:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมทางวิชาการว่าด้วยจริยธรรมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เขตจตุจักร