พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2562 09:54:00

เสด็จฯ ไปในการประชุมวิชาการนานาชาติสภาดนตรีโลก ครั้งที่ ๔๕ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน