พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2562 08:23:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

- โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ 
- โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง 
- โรงเรียนวัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน