พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2562 13:50:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานดินฝังศพ นางกิติมา อัศววิรุฬหการ ณ สุสานวังรอ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี