พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2562 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลพบุรี มีพระราชกิจดังนี้ 

- ทรงเปิดโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แห่งที่ ๒ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
- ทรงเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมบ้านราษฎรจำนวน ๒ รายในพื้นที่ตำบลโก่งธนู 
- ทรงเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๑๓ อำเภอเมืองลพบุรี
- ทรงเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี และโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ของโรงพยาบาลอานันทมหิดล อำเภอเมืองลพบุรี