พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2562 13:11:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คุณชวลี อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ประจำปี ๒๕๖๑ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาอบรมภาษาอังกฤษ และศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยเซจ ที่สหรัฐอเมริกา

 
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และรองศาสตราจารย์อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ นำ นายณัฐ ตู้จินดา ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ณ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา