พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2562 17:20:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์สุมาลยมงคล โสณกุล ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร