พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2562 17:16:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน นำคณะผู้จัดงานคอนเสิร์ตการกุศล "Sundown @Hua Hin" เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว สมทบทุนโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และสมทบทุนศูนย์ฝึกอบรมทางการเกษตรเขากระปุกตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2562 13:27:00

เสด็จฯ ไปทรงปลูกข้าวพันธุ์ กข ๗๙ กับทรงหว่านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก