พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 24 กรกฏาคม 2562 13:43:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก