พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2562 19:39:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2562 09:00:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ เรื่อง "นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ" ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขตพระนคร โอกาสนี้ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เฝ้าฯ รับเสด็จ