พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 27 กรกฏาคม 2562 18:28:00

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย เขตพระนคร

วันเสาร์ที่ 27 กรกฏาคม 2562 15:33:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ไปทรงเปิดอาคาร "ภูมิสิริมังคลานุสรณ์" โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ