พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 05 สิงหาคม 2562 13:15:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ของกรมพลาธิการทหารบก ณ กรมพลาธิการทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

วันจันทร์ที่ 05 สิงหาคม 2562 09:30:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ ๑๓๒ ปี "๑๑ รอบปีนักษัตร" ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก