พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2562 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี มีพระราชกิจดังนี้  

- ทรงเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี  
- ทรงเยี่ยมโครงการศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย ของมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี  
- ทรงเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ภายในสวนเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง พื้นที่รับผิดชอบกรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ ๙ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี