พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 16:30:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ ๑๓ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร