พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 17:52:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต อดีตเหรัญญิกและกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา และอดีตเลขาธิการ กปร. ณ ศาลา ๑๐ วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร ในการนี้ ทรงวางพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาส่วนพระองค์ที่หน้าโกศศพ และทรงร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

 
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 14:57:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๖๐๑ คน ณ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนครโอกาสนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 09:00:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ๒๓ แห่งทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม ๓,๒๖๕ คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี