พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 07 กันยายน 2562 15:14:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอำพล  เสนาณรงค์ ประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ นำผู้ได้รับพระราชทานทุนไปศึกษาต่อที่สำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว และผู้ได้รับพระราชทานทุนไปศึกษาต่อ เฝ้าฯ ดังนี้

 
นางสาวพรรณทิศา ลิ้มแหลมทอง ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี ณ วิทยาลัยอิมพีเรียล สหราชอาณาจักร เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
 
นายปฐวี  พวงจิตร ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิส สหรัฐอเมริกา
วันเสาร์ที่ 07 กันยายน 2562 05:30:00

เสด็จฯ กลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ หลังจากเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในสมาพันธรัฐสวิส