พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 09 กันยายน 2562 13:50:00

เสด็จฯ ไปพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ ๑ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่สภากาชาดไทยไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยผู้เกษียณอายุที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี รวม ๑๗๑ ราย พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาด ผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ผู้บริจาคเงิน ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสโลหิต และผู้บริจาคโลหิตครบ ๑๐๐ ครั้ง รวม ๑๑๗ ราย ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน

จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อสมทบเงินฝาก เงินบำรุงค่าเครื่องใช้ในการแพทย์ และสมทบทุนก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย รวมถึงสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา

จากนั้น เสด็จฯ ไปยังห้องประชุมเล็ก ชั้น ๙ อาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร เจริญ สุวฑฺฒโน พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าฯ  
 
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปยังห้องประชุมใหญ่ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๓๔