พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 18:29:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติ หะวานนท์ กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ นางสาวศุภวรรณ สันติเทวกุล ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 16:45:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวัลแดมาร์ ดูบายอฟสกี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 15:48:00

เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๑๓ คณะ เฝ้าฯ 

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 14:58:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางปภาดา เสนาะพิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นำคณะผู้บริหารโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารโรงเรียนและครูที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานเข็มที่ระลึก

 
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำคณะข้าราชการ และเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายผลไม้ ผลิตผลทางการประมง และของดีเมืองนครศรีธรรมราช
 
นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำคณะข้าราชการ และเกษตรกรจังหวัดยะลา เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายผลิตผลทางการเกษตร และผลผลิตแปรรูปทางการเกษตร จังหวัดยะลา