พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 17:52:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี อุดม คชาชีวะ ณ เมรุวัดเครือวัลย์ เขตบางกอกใหญ่

 
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 08:50:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการสัมมนาวิชาการเรื่อง "๗๐ ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน คริสต์ศักราช ๑๙๔๙" ณ อาคารกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โอกาสนี้ ทรงฟังปาฐกถานำเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน" โดย นายหลู่ว์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย จากนั้น ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "มองสังคมจีนผ่านวรรณกรรม"