พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 14:32:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ จำนวน ๒,๔๓๙ คน ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 09:10:00

เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๑๓ คณะ เฝ้าฯ