พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 13:12:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก