พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 14:19:00

เสด็จฯ ไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก และทรงเป็นประธานกันฑ์เทศน์มหาชาติ "กัณฑ์มหาราช ๖๙ พระคาถา" ในงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม