พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 18:00:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิตร ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต

 
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 17:15:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงนิภา ชินพงศ์  ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร

 
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายยุวรัตน์ กมลเวชช ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม  เขตพระนคร