พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 13:46:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ภายในค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 10:10:00

เสด็จฯ ไปพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๖๕ คน และพระสงฆ์ ๒ รูป  ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 08:25:00

เสด็จออก ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๑ นำนักเรียนทีมชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายชามิล ปาละวัล และเด็กชายอลิฟ อุเซ็งแม จากโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง จังหวัดยะลา เฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัล

 
รองศาสตราจารย์ สุกัญญา เดชอดิศัย และนายพิสุทธิ์ วิจารสรณ์ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส และการนำจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้จากพื้นที่พรุไปใช้ประโยชน์