พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 13:13:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ขนอม และวิทยาเขตตรัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๓,๗๗๔ คน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 09:44:00

เสด็จฯ ไปทรงยกช่อฟ้าและทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา