พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 17:30:00

ระหว่างวันเสาร์ ที่ ๒๘ กันยายน ถึงวันอังคาร ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวจีน จะถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ ๗๐ ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ มหาศาลาประชาชน ทั้งนี้ เครื่องอิสริยาภรณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ฝ่ายจีนจะมอบให้ชาวต่างประเทศที่สร้างคุณูปการสำคัญในการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทรงเป็นบุคคลสำคัญต่างประเทศในจำนวน ๖ คน ซึ่งในครั้งนี้ประกอบด้วยบุคคลสำคัญระดับผู้นำและอดีตผู้นำรัฐบาล องค์กร และนักการศึกษา ที่ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ดังกล่าว โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการความสำเร็จของสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ ๗๐ ปี ณ ศูนย์นิทรรศการกรุงปักกิ่ง อีกทั้ง ทรงร่วมพิธีเฉลิมฉลองงานวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน และทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน และการเดินขบวนของฝ่ายพลเรือน ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ พีจี ๑ เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ และจะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ พีจี ๑ เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคาร ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา

 
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 15:25:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ณ ริเวอร์มิวเซียม ศูนย์สรรพสินค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 14:00:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์สงคราม เหลืองทองคำ ประธานกรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์สมชัย พงศ์จรรยากุล กรรมการและเลขานุการ นำนางสาววรญาณี ธรรมธร ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาโรคปลาและชีววิทยาปลา ที่มหาวิทยาลัยลุดวิก แมกซิมิเลียน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

              
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายมิโนรุ ฮาราดะ ประธานสมาคมโซคา งักไก และประธานคณะที่ปรึกษามหาวิทยาลัยโซคา ประเทศญี่ปุ่น และคณะ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสมาคมโซคา งักไก มหาวิทยาลัยโซคา สมาคมดนตรีมินออน ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทย