พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 03 ตุลาคม 2562 09:00:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย จำนวน ๔,๔๕๑ คน ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน