พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2562 08:51:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย จำนวน ๔,๖๓๔ คน ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน