พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 07 ตุลาคม 2562 16:05:00

เสด็จฯ ไปในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง 

วันจันทร์ที่ 07 ตุลาคม 2562 09:15:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย